Phú Quý tourist
Phú Quý
Phú Quý Travel

Huyện Phú Quý được công nhận "Khu du lịch cấp tỉnh Phú Quý"

Ngày 16/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Nguyễn Ngọc Hai ký Quyết định Công nhận Khu du lịch cấp tỉnh cho Khu du lịch huyện Phú Quý. Sáng ngày 03/7/2020, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện diễn ra buổi lễ Công bố Khu du lịch cấp tỉnh Phú Quý.